Ajuta FSS

ŞCOALA POSTLICEALĂ PENTRU PEDAGOGI DE RECUPERARE OLGA STURDZA

ISTORIC

Înființată în anul 2005, Școala „Olga Sturdza” este o inițiativă a Fundației „Bavaria România pentru Asistență Socială în România”și a funcționat ca proiect finanțat de către Guvernul Landului Bavaria și Fundația „Robert Bosch”, ambele din Germania, până în anul 2009, ulterior devenind un proiect în cadrul Fundației „Solidaritate și Speranță” Iași.

Apariția acestei școli în contextul învățământului românesc a avut ca punct de plecare dorința Guvernului României, exprimată încă din anul 2000, de a ajuta sistemul serviciilor sociale prin calificarea personalului angajat în instituțiile din subordinea sa, astfel încât calitatea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități să crească, în conformitate cu standardele cerute de Uniunea Europeană.

Ca urmare a acestui fapt, Fundația „Bavaria România”, activă în țara noastră în domeniul social (cunoscute fiind așezămintele de protecție socială de la Păstrăveni și Paclisa și implicarea fundației în proiecte inițiate de autoritățile locale din mai multe orașe românești) a decis să deschidă o școală pentru pedagogi de recuperare în anul 2001 la Sibiu, Școala „Friedrich Müller”.

Datorită numărului mare de solicitări din partea instituțiilor de protecție socială, fundația a decis în anul 2005 să mai deschidă o astfel de școala la Iași, pentru că zona Moldovei prezenta cele mai multe solicitări de școlarizare.

În anul 2006 Școala „Olga Sturdza” își deschide porțile tuturor celor care lucrează în domeniul persoanelor defavorizate social și/sau cu dizabilități, care doresc să aibă o calificare recunoscută la nivel național și european.

În același an școala obține autorizația de funcționare provizorie, eliberată de ARACIP.

Având în vedere faptul că sprijinul partenerilor germani a fost pentru o perioadă determinată, dar și că serviciile școlii au devenit cunoscute și apreciate de persoanele care doreau să obțină calificarea de pedagog de recuperare și de instituțiile de protecție socială aflate în relație de colaborare, Școala Postliceală„Olga Sturdza” a fost preluată în anul 2009 de Fundația „Solidaritate și Speranță” din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, funcționând și în acest moment sub această emblemă.

Pe tot parcursul funcționării, Școala „Olga Sturdza” a pregătit un număr de 156 elevi, aceștia obținând certificarea competențelor profesionale și contribuind ulterior la creșterea calității vieții persoanelor cu nevoi speciale din instituțiile de protecție socială și nu numai.

În prezent, școala funcționează cu o clasă PdR II, respectiv un efectiv de 27 elevi ce vor susține în sesiunea iulie 2015 examenul de certificare a competențelor profesionale, certificat cu recunoaștere atât pe plan național, cât și în Uniunea Europeană.
 

OBIECTIVELE ȘCOLII POSTLICEALE “OLGA STURDZA”:

Obiective generale:

1) Optimizarea capacității instituționale
2) Asigurarea eficacității educaționale
3) Eficientizarea managementului calității
 

Obiective specifice:

I.1. Optimizarea funcţionării structurii instituţionale, administrative şi manageriale.
I.1.1. Asigurarea managementului strategic
I.1.2. Asigurarea managementului operațional

I.2. Asigurarea bazei materiale
I.2.1. Asigurarea spaţiilor şcolare
I.2.2. Asigurarea spaţiilor administrative
I.2.3. Asigurarea spaţiilor auxiliare
I.2.4. Asigurarea cu materiale, mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare
I.2.5. Asigurarea documentelor şcolare

I.3. Asigurarea resurselor umane
I.3.1. Asigurare amanagementului personalului

II.1. Urmărirea aplicării conţinutului programelor de studiu
II.1.1. Adecvarea ofertei educaţionale
II.1.2. Aplicarea curriculumului

II.2. Monitorizarea rezultatelor învăţării
II.2.1. Evaluarea performanţelor şcolare    
    
II.3. Susţinerea activităţii metodice şi de perfecţionare continuă
II.3.1. Susţinerea activităţii metodice şi de perfecţionare

II.4. Optimizarea activităţii financiare a şcolii
II.4.1. Realizarea raportului optim venituri-cheltuieli

III.1. Asigurarea strategiilor şi procedurilor pentru asigurarea calităţii
III.1.1. Urmărirea managementului calităţii la nivelul organizaţiei

III.2. Asigurarea procedurilor privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate.
III.2.1. Revizuirea periodică a ofertei şcolii

III.3.    Asigurarea procedurilor obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării.
III.3.1. Optimizarea procedurilor de evaluarea învăţării.

III.4.    Asigurarea procedurilor de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
III.4.1. Evaluarea corpului profesoral

III.5.    Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
III.5.1. Optimizarea accesului la resursele educaţionale

III.6.    Constituirea unei baze de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
III.6.1. Constituirea şi actualizarea bazei de date

III.7.    Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii, certificatele, diplomele şi calificările oferite
III.7.1. Asigurarea accesului la informaţie a persoanelor şi instituţiilor interesate

III.8.    Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei
III.8.1. Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii.
 

GRUP ȚINTĂ

Orice persoană absolventă a liceului, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care dorește să se califice în meseria de PEDAGOG DE RECUPERAREși care, după absolvirea școlii, poate să contribuie îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în nevoie, fie ele persoane cu dizabilități, bătrâni, copii aflați în situație de risc etc.
 

RESURSE UMANE:

I.    CADRE DIDACTICE: În anul școlar 2014-2015, conform fișei de încadrare, procesul instructiv-educativ este realizat de un număr de 8 cadre didactice, la plata cu ora, iar procesul managerial este asigurat de directorul unității școlare, care nu este degrevat de ore.
II.    ELEVI: În aceeași perioadă sunt școlarizați un număr de 25 elevi într-o singură clasă de anul II, domeniul  Sănătate și asistență pedagogică, specializarea Pedagog de recuperare, cod COR – 333033.
 

BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII cuprinde:

- 1 sală de clasă dotată la standarde europene;
- 1 sală activități practice medicale
- 1 cancelarie + birou director.
 

ACTIVITĂȚI GENERALE:

- Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare);
- Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare;
- Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate;
- Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;
- Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare;
- Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali şi cu întreaga comunitate, precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;
- Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”.
- Adaptarea proceselor instructive-educative la vârsta și nevoile specifice tipului de elevi (adulți) ai școlii.
- Stabilirea de parteneriate/colaborări cu: D.G.A.S.P.C., O.N.G-uri, alte unităţi de învăţământ, centre de plasament etc. în vederea efectuării orelor de pregătire practică de către elevii școlii;
- Organizarea de activităţi de diseminare de informaţii pentru promovarea ofertei școlii;

CONCLUZII RAPORT ANUAL – 2014

PUNCTE TARI
    
- Certificarea competențelor profesionale în meseria de pedagog de recuperare printr-o diplomă eliberată de Ministerul Educației și recunoscută în spațiul Uniunii Europene.
- Singura instituţie din țară care asigură servicii educaţionale de acest tip.
- Instituții de stat și private interesate în a-și califica personalul.
- Cadre didactice specializate.
- Realizarea de numeroase activităţi în
parteneriat cu instituţii educative, ONG-uri, alte instituţii care au promovat imaginea şcolii în comunitatea locală şi nu numai.
- Corp profesoral  preocupat de menţinerea unui climat propice derulării optime a activităţii din şcoală.
- Proiectul beneficiază și de o finanțare externă.
- Existența sistemului de burse pentru elevi, deși aceștia sunt salariați.
- Recunoașterea diplomei de absolvire a școlii de către D.G.A.S.P. din județele Moldovei.    
 

PUNCTE SLABE

- Majoritatea cadrelor didactice sunt profesori asociați și nu titulari;
- Modificarile de curriculum național;
- Lipsa stabilității legislative în domeniul învățământului particular
- Slaba participare a cadrelor didactice la activitățile extrașcolare, datorită faptului că nu sunt titulari ai școlii.
- Imposibilitatea de a fi finanțați de către MECT;
- Inaccesibilitatea la fonduri structurale europene ș.a.

RAPORT ACTIVITATE SEM I

© FSS 2019. Toate drepturile rezervate. | ANPC