Ajuta FSS

Parteneriat pentru Reintegrare și Incluziune Socială a Oamenilor în Nevoie - PRISON

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale’’,DMI 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi a participăriigrupurilor vulnerabile pe piaţa muncii’’

Solicitant: Penitenciarul Botoșani
Parteneri: Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Codlea, Penitenciarul Giurgiu, Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială Galați și Fundația Solidaritate și Speranță Iași

Contract POSDRU/165/6.2/141062

Obiectivul general al proiectului este facilitarea incluziunii sociale și ocupării persoanelor private de libertate din penitenciarele aflate în 4 judete din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Centru, Sud Muntenia prin asigurarea accesului la programe de formare profesională integrate în vederea dezvoltării competențelor profesionale și abilităților în diverse meserii recunoscute pe piața muncii, asistență de specialitate în acțiunile vizând ocuparea și creșterea calității vieții și acțiuni de combatere/diminuare a marginalizării sociale a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Îmbunătățirea activităților desfașurate în penitenciare, care au drept scop creșterea interesului și încrederii persoanlor private de libertate pentru participarea la activitățile de reintegrare socială, pentru adoptarea unor comportamente sociale adecvate și renunțarea la acțiuni și comportamente deviante sau negative, creșterea interesului pentru asigurarea mijloacelor de subzistență prin munca cinstită, creșterea calității vieții, inclusiv prin programe de dezvoltare a abilităților și inițiativei antreprenoriale în rândul deținuților.
- Adaptarea metodelor și tehnicilor de desfășurare a activităților din penitenciare, vizând reinserția socială, la realitățile sociale și ale sistemului penitenciar românesc;
- Asigurarea participării detinuților din cele 4 penitenciare la programe de calificare și recalificare dedicate și personalizate, adaptate la specificul populației penitenciare, în vederea obținerii și certificării compețentelor profesionale în meserii recunoscute și căutate pe piața muncii din cele 4 regiuni;
asigurarea posibilității exersării și dezvoltării abilităților dobândite în condiții reale de muncă prin desfășurarea de către persoanele private de libertate calificate a anumitor activități lucrative în locul de deținere sau în afara acestuia, până la liberarea din penitenciar;
- Schimbarea atitudinii sociale față de deținuți și foști deținuți și schimbarea percepției comunității față de activitățile desfășurate în penitenciare și importanța demersurilor de reintegrare socială a acestora;
- Asigurarea asistenței de specialitate în demersurile vizând accesarea unui loc de muncă;
- Creșterea motivației pentru schimbare prin promovarea în rândul persoanelor private de libertate a unor exemple de succes
- Asigurarea posibilităților de pregătire și perfecționare a personalului din cele 4 unități penitenciare în vederea creșterii calității activităților desfașurate, atât de personalul care lucrează direct și nemijlocit cu deținuții, cât și de personalul care asigură managementul, la toate nivelele, în cele 4 instituții;
     

Principalele activități ale proiectului constau în:

- Dezvoltarea și implementarea unui model de evaluare, dezvoltare profesională și personală și furnizarea programelor și activităților suport pentru persoanele private de libertate din penitenciarele din cele 4 regiuni în vederea reintegrării socio-profesionale a acestora
- Programe de calificare/recalificare profesională pentru minim 630 persoane, din care 40 de etnie rromă
- Dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de suport, consiliere și orientare profesională în carieră pentru deținuți
- Derularea unor programe și activități specifice vizând dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă
- Derularea unor programe și activități specifice suport pentru persoanele dependente
- Derularea unor programe de dezvoltare a inițiativei antreprenoriale în rândul deținuților și organizarea unor concursuri de proiecte antreprenoriale plecând de la situația reală în care se află deținuții (nivel de calificare, suport material și familial), evaluarea acestora și premierea celor mai bune 5 proiecte din fiecare unitate parteneră
- Organizarea unor campanii vizând schimbarea atitudinii sociale față de persoanele aflate și/sau liberate din detenție la nivelul comunităților de apartenență
- Implementarea unui nivel calitativ superior al activităților cu deținuții prin programe de pregătire a angajaților, grupuri de lucru, schimburi de bune practici.
- Organizarea și desfășurarea a unor burse a locurilor de muncă pentru deținuți
- Realizarea unui studiu de impact cu privire la schimbările survenite asupra persoanelor aflate în detenție sau care au fost anterior în detenție, prin participarea la programe și activități vizând incluziunea socială

 

CENTRU CU PROGRAM DE TIP A DOUA ȘANSĂ

Parteneriat pentru Reintegrare si Incluziune Sociala a Oamenilor in Nevoie (PRISON)”
Contract POSDRU: POSDRU/165/6.2/S/141062
Campanii de schimbare a atitudinii sociale față de deținuți și foști deținuți la nivelul comunităților de apartenență
Titlul campaniei: “Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi, calea către o comunitate mai sigură”
Perioada de desfăşurare a caravanelor: octombrie 2014 – septembrie 2015.
Despre Campania de schimbare a atitudinii sociale față de deținuți și foști deținuți la nivelul comunităților de apartenență
PREAMBUL
În penitenciarele din România execută o pedeapsă privativă de libertate peste 33 000 de persoane care au săvârşit infracţiuni. Această cifră este egală cu populaţia unor oraşe ca, de exemplu, Râmnicu Sărat sau Paşcani. În penitenciarele Iași și Botoșani, se află în executarea unei pedepse privative de libertate peste 2500 de persoane.
Bazându-ne pe datele anilor trecuţi, şi în 2014  urmează a fi puşi în libertate în jur de 9 000 de foşti deţinuţi, ceea ce înseamnă o medie de peste 26 de deţinuţi pe zi. Aceleaşi statistici arată că în următorii trei ani, peste jumătate dintre aceştia, în absenţa oricăror intervenţii în vederea reintegrării şi/sau reabilitării lor, vor săvârşi noi infracţiuni, urmând a fi reîncarceraţi.
În ultimii trei ani s-au liberat, în medie, 9 737 deţinuţi pe an, cu înregistrarea unui important trend ascendent al numărului de persoane liberate anual. În proporţie de peste 90%, deţinuţii s-au liberat condiţionat şi nu la termen. În cazul comiterii unei alte fapte penale pe durata termenului de liberare condiţionată, probabilitatea cea mai mare este ca aceştia să se întoarcă în penitenciar, fie măcar doar pentru a executa restul de pedeapsă de la prima condamnare. În anul 2009, s-au liberat 11 868 persoane. Până la sfârşitul anului 2012, s-au întors în penitenciare 4 660 deţinuţi, ceea ce înseamnă 39,26% rată de reîncarcerare în primii doi ani de la liberare. Pornind de la aceste constatări, se poate prezuma că, în România, rata de reîncarcerare după liberare este de cca. 35-40% în primii 2 ani.
În primul semestru al anului 2014 din Penitenciarul Botoșani s-au liberat 279 persoane iar din Penitenciarul Iași 265.
Analizele de tip cost/beneficiu au indicat faptul că rata recidivei are valori ridicate în sistemele în care nu se dezvoltă programe structurate de reintegrare socială. Majoritatea sistemelor penale „supra-sancţionează” recidiva, prin cumul de pedeapsă. În consecinţă, un număr mare de recidivişti custodiaţi implică costuri pe perioade îndelungate de timp.
Pe de altă parte, copiii părinţilor care au executat sau execută o pedeapsă privativă de libertate sunt plasaţi într-o zonă de risc, putând rămâne fără adăpost sau instituţionalizaţi, iar, în unele dintre cazuri, putând fi ei înşişi încarceraţi din cauza modalităţilor inadecvate de supraveghere a părinţilor.
Totodată, statisticile demonstrează că acei copii ai căror părinţi au fost închişi de mai multe ori, au mai multe “şanse”, comparativ cu ceilalţi copii de vârsta lor, să devină  ei înşişi infractori.
Experienţa europeană a arătat că singura modalitate viabilă de a reduce infracţionalitatea este prin implicarea comunităţii. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica infracţionalităţii, în general, şi incluziunii sociale, în special, constituie alternative viabile de acţiune pentru prevenirea recidivei şi creşterea calităţii vieţii în detenţie.
Avem convingerea că putem avea o comunitate mai sigură, iar infracţionalitatea poate fi redusă semnificativ doar dacă oamenii, organizaţiile  şi instituţiile colaborează pentru atingerea acestor obiective.
I.    JUSTIFICARE
În concordanță cu direcțiile de acțiune stabilite pentru anul 2014 la nivelul sistemului penitenciar în care asistenţa acordată persoanelor private de libertate reprezintă un domeniu  de importanţă majoră, este implementat Proiectul POSDRU/165/6.2/S/141062 Parteneriat pentru Reintegrare și Incluziune Socială a Oamenilor în Nevoie (Prison). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea incluziunii sociale și ocupării persoanelor private de libertate din penitenciarele aflate în 4 județe din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Centru, Sud-Muntenia și prin asigurarea accesului la programe de formare profesională integrate în vederea dezvoltării competențelor profesionale și abilităților în diverse meserii recunoscute pe piața muncii, asistență de specialitate în acțiunile vizând ocuparea și creșterea calității vieții și acțiuni de combatere/diminuare a marginalizării sociale a acestora.
Pentru succesul componentei de reintegrare socială este necesar ca demersurile iniţiate de sistemul penitenciar (prin intervenţiile realizate cu persoanele custodiate în perioada executării pedepsei) să beneficieze de suportul şi concursul comunităţilor locale, în dubla lor calitate: de parteneri ai serviciului penitenciar şi de beneficiari ai întregului proces de reinserţie socială.
În regiunea Nord – Est sunt prevăzute a fi realizate în cadrul proiectului menționat, caravane în comunitățile din zonele urbane și rurale, reprezentative din punct de vedere al persoanelor custodiate în penitenciar (prezentări de materiale audio-video cu activități și programme derulate de către deținuți, povești de succes privind incluziunea socială, expoziții de obiecte realizate de deținuți în atelierele ocupaționale, expuneri, dezbateri privind mediul penitenciar actual).
II.    SCOPUL CAMPANIEI
Conştientizarea, de către opinia publică, a importanţei reintegrării sociale a foştilor deţinuţi, ca premisă esenţială în creşterea gradului de siguranţă  comunitară.
III.    OBIECTIVUL GENERAL AL CAMPANIEI
Creşterea oportunităţilor, din comunitate, pentru reintegrarea socială a persoanelor care au executat o pedeapsă/măsură privativă de libertate
IV.    OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CAMPANIEI
1.    Diversificarea şi extinderea reţelei de suport social prin valorificarea şi concretizarea colaborărilor realizate cu partenerii comunitari care pot oferi susţinere persoanelor aflate în detenţie;
2.    Promovarea principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de  şanse;
3.    Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor care execută sancţiuni privative de libertate;
4.    Pozitivarea imaginii sistemului penitenciar şi a reprezentărilor sociale despre  persoanele aflate în detenţie;
5.    Reflectarea, cu obiectivitate, a dificultăţilor cu care se confruntă sistemul penitenciar pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor custodiate;
6.    Creşterea eficienţei intervenţiei recuperative derulate de specialiştii unităţilor de detenţie, printr-un efort concertat atât din partea acestora, cât şi a colaboratorilor externi.
V.    GRUP ŢINTĂ VIZAT IN CAMPANIE
 -Membri ai comunităților de apartenență ale persoanelor private de libertate;
- Personal al autorităţilor publice;
- Persoane care au executat o pedeapsă/măsură privativă de libertate;
- Reprezentanți mass-media;

 

Investeste in oameni

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC