Ajuta FSS

Proiectul: Sprijin pentru un viitor frumos!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman;

POCU/784/6/24/ Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3

Cod proiect: 138918

Titlul proiectului: Sprijin pentru un viitor frumos!

Componenta 1: Program pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate - Regiuni mai puţin dezvoltate

Axa prioritară: Educaţie şi competenţe.

Valoarea proiectului: 4.766.867,10 lei

Perioada de implementare: 26.05.2021 – 25.12.2023

Beneficiar: Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Iași

Partener: Şcoala Ionel Teodoreanu, Iași

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea serviciilor educative şi a oportunităţilor egale pentru 271 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile în unităţile de învăţământ vulnerabile din mediul rural din judeţul Iasi: Bivolari şi Crucea şi mediul urban – oraş Iaşi într-o manieră integrată, inovativă şi sustenabilă, prin implementarea de acţiuni cu impact direct asupra prevenirii părăsirii timpurii a şcolii, acţiuni destinate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educative şi acţiuni destinate activităţii recreative şi de socializare pentru copii, pentru o perioadă de 31 de luni.      

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip şcoală după şcoală pentru 20 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Ionel Teodoreanu, Iaşi, pe parcursul semestrelor şcolare prevăzute în cadrul periodei de implementare a proiectului.

2. OS2. Dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale inter-personale ale celor 271 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate prin acordarea de consiliere psiho-socială, pentru o perioadă de 25 de luni.

3. OS3. Furnizarea de măsuri de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale de dezvoltare a competenţelor de comunicare interpersonală prin intermediul organizării de evenimente recreative şi de socializare precum: campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii; campanie privind regulile elementare de igienă şi activităţi de înverzire a mediului înconjurător (ecologizare) pentru 271 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate, pentru o perioadă de 31 de luni.

4. OS4. Sprijinirea şi stimularea participării membrilor grupului ţintă la activităţile educaţionale din cadrul proiectului şi, atât prin oferirea de pachete materiale suport necesare desfăşurării actului educaţional din cadrul activităţii A2.1. şi educaţiei formale, cât şi prin organizarea unei tabere tematice (educarea spiritului civic şi a responsabilităţii sociale a copiilor) şi a unei excursii recreative pentru 271 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate, pentru o perioadă de 31 de luni.

5. OS5.  Îmbunătăţirea nivelului de educaţie parentală şi acordarea de servicii de consiliere socială pentru 60 de părinţi/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate din comunităţile vizate de prezentul proiect, pentru o perioadă de 10 luni.

 

6. OS6. Dezvoltarea unor mecanisme locale de sprijinire a procesului educational şi încurajarea dezvoltării de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate prin organizarea unei campanii de informare sub formă de ateliere de lucru specifice, pentru o perioadă de 5 luni.

7. OS7.Creşterea gradului de informare şi conştientizare a tuturor factorilor implicaţi în educaţia copiilor – părinţi, persoanele în grija cărora rămân copiii, specialişti, copiilor şi publicul larg şi diminuarea efectelor negative ale plecării din ţară a părinţilor asupra dezvoltării armonioase a copiilor prin intermediul unei campanii de informare, pentru o perioadă de 6 luni.

 

Grupul ţintă (GT) al proiectuluieste format din 271 de copii și 60 de parinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate din comunitățile vizate de prezentul proiect, respectiv Municipul Iași și satele Crucea (com. Lungani) și Bivolari (com. Bivolari) din județul Iași, după cum urmează:

- 20 de copii de vârstă preşcolară de 3 -5 ani

- 89 de copii din categoria de vârstă 6 – 10 ani

- 115 de copii din categoria de vârstă 11 – 14 ani

- 47 de copii din categoria de vârstă 14 – 16 ani

 

Din totalul de 271 de copii

- 30 de copii sunt de etnie romă,

- 11 sunt copii cu dizabilități/cu nevoi speciale.

 

Locațiile de implementare ale proiectului:

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă

Şcoala Ionel Teodoreanu, Iași

Liceul Teoretic Miron Costin, Iași

Şcoala Gimnazială George Călinescu, Iași

Şcoala Gimnazială Bivolari, com. Bivolari, jud. Iași

Şcoala Gimnazială Crucea, com. Lungani, jud. Iași.

 

Rezultate aşteptate

• 20 membri ai grupului ţintă participanţi la programe tip Şcoală după Şcoală;

• servicii de catering  pentru şcoală după şcoală pentru cei 20 de elevi înscrişi la acest program;

• 271 de membrii ai grupului ţintă consiliaţi în vederea dezvoltării abilităţilor emoţionale şi sociale       inter-personale;

• 1 campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii;

• 1 campanie privind regulile elementare de igienă;

• 1 acţiune de înverzire a mediului înconjurător (ecologizare);

• 271 de pachete activităţi recreative – biciclete;

• 271 de kituri de igienă;

• premii pentru fiecare tip de eveniment;

• 271 de pachete rechizite, jocuri educative, cărţi, etc;

• 1 tabără tematică (educarea spiritului civic şi a responsabilităţii sociale a copiilor) pentru 114

   de membri ai grupului ţintă

• 1 excursie recreativă pentru 233 de membri ai grupului ţintă;

• 60 de părinţi/tutori/persoane care au în grijă copilul cu unul dintre părinţi plecaţi în străinătate   beneficiari ai serviciilor de consiliere parentală şi socială;

• 1 structură comunitară consultativă (la nivel de proiect) pentru identificarea, protecţia şi monitorizarea copiilor rămaşi acasă şi pentru asigurarea sustenabilităţii instituţionale;

• 1 campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor, copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţară.

 

Activități:

 

A0.   Managementul proiectului.

A.01. Managementul proiectului – activitatea include coordonarea şi monitorizarea tuturor activităţilor în vederea atingerii obiectivelor specifice şi a indicatorilor proiectului.

A.02.Publicitate și informare.-Promovarea activităţilor proiectului va fi realizată prin

  -Organizarea conferintei de lansare proiect ;- Promovarea indoor/outdoor;- Promovarea online, prin intermediul site-ului dedicat proiectului;- Organizarea conferinţei de presă pentru închiderea proiectului.

 

A1. Servicii de suport educațional.

A.1.1.Acordarea de suport educațional pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip Școalădupă Școală.

Elevii implicaţi în programe vor progresa din punct de vedere al rezultatelor şcolare în urma programelor de tip after school şi  creşterea accesului la educaţie prin sprijinirea familiilor cu cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate să îşi înscrie copii la şcoală şi să-i menţină în sistemul educaţional formal.

A.1.2Activități psiho-sociale în vederea dezvoltării abilităților emoționale și sociale inter-personale ale copiilor cu părinți plecați în străinătate.

Se va acorda sprijin socio-moral prin activităţi de dezvoltare a abilităţilor emoţionale şi sociale inter-personale,  a deprinderilor de viaţă independentă ale copiilor, consiliere socială, facilitarea comunicării copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

 

A2. Activități recreative și de socializare.

 Organizarea de evenimente recreative şi de socializare precum: campanie de conştientizare privind combaterea discriminării şi promovarea multiculturalităţii; campanie privind regulile elementare de igienă ; activităţi de înverzire a mediului înconjurător (ecologizare).

 

A3. Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare.

 Sprijinirea şi stimularea participării membrilor grupului ţintă la activităţile educaţionale din cadrul proiectului prin : oferirea de pachete materiale suport ,necesare desfăşurării activităţilor recreative și de socializare (pachete activităţi recreative: bicicletă; kituri de igienă; premii) ,

pentru  educaţia formală generală (pachete cu rechizite,jocuri educative, cărţi, etc.)

 

A4. Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială.

Scopul acestei activităţi este de a îmbunătăţi nivelul de educaţie parentală, precum şi de a oferi

servicii de consiliere socială pentru 60 de părinţi/tutori/persoane care au în grijă copilul cu unul dintre părinţi plecaţi în străinătate, beneficiari ai serviciilor de consiliere parentală şi socială din comunităţile vizate de prezentul proiect.

                                                                                                                                                

A5. Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.

Activitatea are în vedere expunerea principalelor provocări educaţionale de la nivel local în ceea ce priveşte identificarea, protecţia şi monitorizarea copiilor rămaşi acasă,crearea unei structuri comunitare consultative care să gestioneze această problematică ca urmare a derulării unor workshop-uri care să contribuie la dezvoltarea de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate.

 

A6. Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialistilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară.

Activitatea  are în vedere expunerea obligaţiilor legale care le revin părinţilor la plecarea din ţara în vederea creşterii gradului de informare şi conştientizare a tuturor factorilor implicaţi în educaţia copiilor – părinţi, persoanele în grija cărora rămân copiii, specialişti, copii şi publicul larg.

A7. Identificarea, recrutarea și actualizarea grupului țintă al proiectului.

Activitatea de recrutare, selecţie şi înregistrare a GT copii se va realiza în trei etape, la nivelul fiecărei arii de implementare, însumând un  total  de 271 copii (cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani). Concomitent cu înscrierea copiilor se va realiza şi activitatea de recrutare, selecţie şi înregistrare a 60 de părinți/tutori/persoane care  au în grijă copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

 

Îmbunătăţiri/beneficii reale:asigurarea participării grupului ţintă la activităţile proiectului; asigurarea unei comunicări eficiente între membrii grupului ţintă şi experţii implicaţi în desfăşurarea activităţilor, evitarea neregulilor referitoare la eligibilitatea categoriei de grup ţintă prevăzut de prezentul proiect; asigurarea suportului necesar procedurilor de raportare către Organismul Intermediar.

Sustenabilitatea  rezultatelor obţinute în cadrul acestui proiect o constituie îmbunătăţirea nivelului educaţional, fapt ce va conduce pe termen mediu şi lung ,la o integrare mai uşoară pe piaţa muncii şi în societate a participanţilor la proiect, contribuind în mod nemijlocit la dezvoltarea resursei  umane locale, implicit la o dezvoltare locală economică şi socială durabilă.

Măsurile dezvoltate şi implementate în cadrul proiectului vor contribui la prevenirea abandonului şcolar şi vor asigura abilităţile de bază necesare copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Mai mult decât atât, în cadrul proiectului va exista şi un plan de acţiune a structurilor comunitare consultative – realizat în ultimele luni de implementare, prin care să se asigure în mod oficial aplicarea măsurilor de sustenabilitate.

© FSS 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC