Ajuta FSS

”Oportunități de ocupare în mediul rural”

Finanțator: Uniunea Europeană, prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, Domeniu Major de intervenție 5.2 promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.

Contract POSDRU/184/5.2/S/153383

Preambul

„Oportunități de ocupare în mediul rural”, proiect derulat de Fundația Solidaritate și Speranță Iași, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Acest proiect își propune prin abordări complexe, acțiuni de informare, conștientizare, dezvoltare și implementare a unor programe integrate de măsuri pentru grupul țintă din mediul rural, astfel încât să pună bazele unui cadru unitar, flexibil și modern care să faciliteze accesul populației din zoonele defavorizate la servicii de dezvoltare personală personalizate.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea sustenabilă a calității resurselor umane din zonele rurale prin dezvoltarea de măsuri active integrate în vederea facilitării inserției pe piața muncii a 400 de persoane și crearea condițiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor non-agricole.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Contribuirea la asigurarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale din Regiunea: Nord-Est: județele Iași, Vaslui și Regiunea: Sud-Est în județele: Galați, Brăila prin măsuri active integrate de ocupare, care au ca scop corelarea educației cu piața muncii a 400 persoane ocupate în agricultura de subzistenta din mediul rural, în domenii non-agricole.
- Creșterea capacității de ocupare a 400 persoane din mediul rural din Regiunile Nord - Est și Sud - Est prin activități de informare, consiliere și orientare profesională în vederea dezvoltării personale și sprijin în găsirea unui loc de muncă a cel puțin 8% persoane certificate participante la activități integrate.
- Dezvoltarea, îmbunătățirea și certificarea abilităților și competențelor profesionale necesare pe piața muncii pentru 400 persoane ocupate în agricultura de subzistență din zonele rurale ale Regiunilor Nord-Est și Sud-Est, prin furnizarea programelor de formare profesională a 224 persoane și prin evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în contexte informale/ nonformale a 176 persoane, în vederea facilitării integrării/reintegrării pe piața muncii în domenii non-agricole.
- Dezvoltarea de programe ce sprijină demararea unei activități independente în mediul rural prin servicii de consiliere și asistență antreprenorială pentru 100 persoane selectate din totalul de 400 persoane apartenente la grupul țintă.

Activități desfășurate în cadrul proiectului

- Furnizarea serviciilor de ocupare pentru sprijinirea grupului țintă în găsirea unui loc de muncă, prin distribuirea de buletine informative de ocupare în vederea informării, identificării și recrutării persoanelor din grupul țintă, furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională, informarea și conștientizarea cu privire la evoluția pieței muncii și dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de munca.
- Furnizarea a 16 programe de formare profesională pentru 224 persoane din mediul rural ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în cautarea unui loc de muncă. Absolvenții vor primi certificate de absolvire recunoscute la nivel național. În cadrul proiectului vor fi organizate 8 cursuri de ”Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date” din care 4 cursuri în Regiunea Nord - Est și 4 în Regiunea Sud - Est, respectiv 8 cursuri de ”Competențe Antreprenoriale” din care 4 cursuri în Regiunea Nord - Est și 4 în Regiunea Sud - Est.
- Consiliere și asistență pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin distribuirea de buletine antreprenoriale și identificarea a 100 persoane din mediul rural aparținând Regiunii Nord-Est și Regiunii Sud-Est interesate de dezvoltarea competențelor și abilităților specifice pentru demararea unei activități independente. Aceste persoane vor fi sprijinite în vederea întocmirii unui plan de afaceri, instruire privind accesarea de finanțări europene, legislația muncii, managementul competitiv și modalitatea de accesare și utilizare a microcreditelor.
- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în contexte informale/nonformale pentru 176 persoane din mediul rural aparținând Regiunii Nord-Est și Regiunii Sud-Est în vederea certificării cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor în domenii non-agricole.

Grupul țintă

Vizează persoane în căutarea unui loc de munca, persoane inactive și persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Egalitatea de sanse

Proiectul, prin activitățile propuse și rezultatele preconizate promovează ca principiu general egalitatea de șanse, transparență, permițând participarea la serviciile de ocupare, programe de formare, evaluare, consiliere și asistență antreprenorială a tuturor persoanelor indiferent de naționalitate, sex, orientare sexuală, limbă, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu.

Proiectul are în vedere respectarea principiului egalității de șanse în ceea ce privește promovarea profesionalismului, combaterea tradiționalismului și depășirea stereotipurilor de gen. Obiectivele strategice privind principiul egalității de șanse se aplică prin participarea în mod egal la serviciile de informare, conștientizare, orientare profesională și accesul pe piața muncii.
Apartenența la o categorie defavorizată nu va constitui o restricție ci o prioritate, în cadrul proiectului asigurănd condiții egale de participare la activitățile proiectului și evitarea discriminării.

Activitățile și metodele sunt unele inovative și aduc valoare adăugată proiectului prin:
•    abordarea activităților de ocupare dintr-o perspectivă integratoare, centrată pe grupuri de lucru și stimularea unor comportamente activ-participative;
•    abordarea structurată a diferitelor categorii de grup țintă și personalizarea serviciilor furnizate în funcție de fiecare categorie abordată;
•    măsurile destinate începerii unei afaceri proprii pentru persoanele din mediul rural au de asemenea un caracter inovativ prin intervenția personalizată și susținerea intervenției pe etape;
•    facilitarea accesului la servicii specializate de ocupare prin locațiile de desfășurare a activităților din cadrul proiectului
 

Oportunitati de ocupare in mediul rural

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC