Ajuta FSS

”Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii”

Proiectul „Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii”, POSDRU 156/1.2/G/133630 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 - „Calitate în învăţământul superior”.  

Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,

       Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de măsuri directe şi indirecte, adresate îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu furnizate şi creşterii nivelului de competenţă profesională al absolvenţilor acestor programe, în conformitate cu nevoile angajatorilor. Valoarea totală a proiectului este de 2.116.959,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.597.457,26 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 477.162,56 lei, iar contribuţia partenerilor este de 42.339,18 lei.
       Scopul proiectului vizează dezvoltarea şi adaptarea a 11 programe de studii de licenţă şi masterat în concordanţă cu CNCIS şi nevoile pieţei muncii, consolidarea capacităţii a 3 universităţi de a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii angajabilităţii şi îmbunătăţirea instrumentelor şi metodologiilor universitare pentru extinderea oprtunităţilor de învăţare şi promovarea în învăţământul superior.

Obiectivele proiectului

     Dezvoltarea și adaptarea a 11 programe de studii de licență și masterat în concordanță cu CNCIS și nevoile pieței muncii, consolidarea capacității a 3 universități de a furniza calificări relevante pentru studenți în vederea creșterii angajabilității și îmbunătățirea instrumentelor și metodologiilor universitare pentru extinderea oportunităților de învățare și promovarea în învățământul superior.
     Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive prin:
- Consolidarea în universitățile sprijinite a principiului transparenței metodologiei de evaluare a calificărilor și a modalităților de revizuire și adaptare periodică a programelor universitare;
- Promovarea formelor de învățare pe parcursul vieții și perfecționării profesionale la personalul didactic și la studenți de la universitățile sprijinite;
- Dezvoltarea formelor de cooperare și comunicare între furnizori de formare profesională inițială și viitori angajatori.

Obiective specifice

- Îmbunătățirea de programe de studii de nivel terțiar în conformitate cu metodologia CNCIS și pregătirea de persoane din grupul țintă pentru adaptarea calificărilor universitare la nevoile de pe piața muncii.
- Analize și studii la universități din trei regiuni de dezvoltare pentru creșterea relevanței programelor de studii în învățământul superior și implicarea persoanelor din grupul țintă relevant pentru consolidare curriculară și o mai bună corelare între învățarea centrată pe student și nevoile pieței muncii în societatea bazată pe cunoaștere;
- Implementarea de modele de parteneriat și rețele de colaborare pentru îmbunătățirea sistemului de formare profesională în concordanță cu profiluri actualizate de pe piața muncii.
- Organizarea unor sesiuni de instruire pe tema egalității de șanse, integrarea principiului dezvoltării durabile și promovarea valorilor specifice ale Fondului Social European.

Activităţile proiectului

- Dezvoltarea de programe de studii universitare de licentă şi masterat avându-se în vedere metodologia CNCIS pentru extinderea oportunităților de învățare în concordanța necesitățile pieței muncii.
- Realizarea unor studii și analize în vederea definirii programelor universitare şi a unei mai bune corelări cu nevoile pieței muncii şi ale societății bazate pe cunoaştere.
- Dezvoltarea de curriculum, dezvoltarea de materiale și instrumente didactice și de învățare, implementarea soluțiilor software pentru îmbunătățirea activităților educaționale, extinderea utilizării TIC, inclusiv e-learning.
- Implementarea de modele de parteneriat și rețele între universități și parteneri sociali pentru dezvoltarea programelor de învățământ superior din perspectiva promovării învăţării centrate pe student pentru piața muncii.
- Furnizarea unor programe de perfecționare pentru persoanele din grupul țintă pentru planificarea activităților de informare și orientare privind cariera studenților și absolvenților.
- Introducerea unor sesiuni specifice de instruire și metodologii inovative în cadrul programelor de formare dezvoltate în cadrul a 3 universități şi furnizate prin proiect privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse și nediscriminarea pentru studenți în contextul căutării active a unui loc de muncă.
- Acțiuni pentru extinderea oportunităților de învățare și facilitare a accesului la învățământul superior și integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul activităților şi proceselor din învățământul superior a 3 universități.
- Activitati de informare și publicitate cu privire la rezultatele proiectului.

Grupul țintă

Persoanele care fac parte din grupul ţintă al proiectului sunt:
- Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități și facultăți.
- Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate și facultate.
- Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.
- Membri ai partenerilor sociali în educație.
- Studenți, inclusiv studenți non-tradiționali.

Rezultate

Rezultatele anticipate ale proiectului vizează, în principal, îmbunătățirea unor indicatori specifici din managementul calității la nivel de instituție de învățământ superior:
- crearea unui corp de cadre universitare la universități capabile să realizeze analize și actualizări ale programelor universitare pentriu înscriere și/sau validare în RNCIS;
- definirea unor modele și rețele pentru crearea unui raport stabil cu piața muncii;
- încurajarea și promovarea unor principii sănătoase pentru cooperarea în interiorul universității și între universități a principiilor transparenței și democrației, îndeosebi în relațiile cu studenții;
- facilitarea preocupărilor studenților pentru căutare activă a unui loc de muncă.
Aceste elemente fac parte de altfel din politica și strategia Uniunii Europene: Decizia Parlamentului European nr. 2241 din 2004, Recomandările Parlamentului și Consiliului European nr. 5/09/2006, COM 2006/0163, Documentul cadru al Consiliului Uniunii Europene din mai 2004 etc., care fac trimitere la obiectivele calității și transparenței în universități.


 

© FSS 2020. Toate drepturile rezervate. | ANPC