Ajuta FSS

CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII SFÂNTA MARINA

Istoric: Centrul de zi Sfânta Marina aparţinând Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă din Iaşi funcţionează fără întrerupere din luna noiembrie a anului 2006  și oferă sprijin pentru aproape 20 de copii defavorizați social, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, care au domiciliul atât în Municipiul Iași cât și în localitățile rurale de pe raza județului. Se urmărește evitarea abandonului școlar și a celui familial, în rândul copiilor proveniți din familii vulnerabile din punct de vedere socio-economic. 
Centrul de zi pentru copii Sfânta Marina este un serviciu specializat care oferă asistenţă şi suport psiho/socio/educativ pentru copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora. Centrul este un serviciu specializat care oferă asistenţă şi suport psiho/socio/educativ pentru copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora ca și activitate principală, însă complementar acestui obiectiv ca și alte activități sunt: prevenția delicvenței juvenile, violenței școlare, violenței domestice precum și integrare socială, cursuri pentru părinți de tip „școala pentru părinți”, consiliere pentru părinți pe diverse teme și reorientare profesională, oferind alături de colaboratorii Centrului de zi șansa găsirii unui loc de muncă.
Certificatul de Acreditare Seria LF Nr. 1924 /2018 
 
Obiective generale:
Prin acest Centru de zi dorim să intervenim în dezvoltarea socio-psiho-educativă, pentru a da şansa cât mai multor copii, proveniţi din familii aflate în situaţia de risc (atât a celor defavorizate cât şi a familiilor plecate la muncă în străinătate) să-şi desfăşoare în condiţii optime, activitatea şcolară şi extra-şcolară imperios necesară pentru găsirea unui loc de muncă în societate şi implicit pentru a putea duce o viaţă cu minimum  de decenţă în România.
 
De asemenea dorim să oferim suportul pentru:
* crearea condiţiilor necesare pentru o dezvoltare armonioasă psiho-fizică;
* deprinderea şi însuşirea unui stil de viaţă socio-normal;
* obişnuinţa de a-şi asimila un comportament adecvat în societate (şcoală, cinema, excursii, cofetării, etc.)
* cultivarea demnităţii şi  încrederii în sine;
* încurajarea  dezvoltării personalităţii prin reducerea fenomenului de dependenţă;
* afilierea la nevoile societăţii prin încadrarea într-un loc de muncă în România;
* oferirea posibilităţii de a-şi cunoaşte drepturile şi de a conştientiza responsabilităţile.

Programul socio-psiho-educaţional al Centrului de zi a fost dedicat prevenţiei situațiilor de risc în care se află copiii defavorizaţi şi a celor rămaşi singuri acasă prin îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi reintegrarea şcolară a acestora.
Aceste obiective vor fi  atinse prin servicii educaţionale complexe, dublate de asistenţă socială, consiliere psihologică şi asistenţă medicală pentru un număr de peste 30 de copii provenind din medii defavorizate.
Programul  oferă o formă alternativă de educaţie - copiii care nu au acasă condiţiile necesare pentru a învăţa sau suport din partea familiei sunt ajutaţi să ţină pasul cu şcoala şi să obţină rezultate bune la învăţătură.
Toate intervenţiile realizate în cadrul Centrului de zi pentru copii Sfânta Marina se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislative care reglementează utilizarea managementului de caz în protecţia copilului, precum şi cu respectarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în protecţia copilului (respectiv Ordinul 24/2004 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului).

 

Scopul
Scopul programelor Centrului de zi pentru copii Sfânta Marina este de a dezvolta și promova activități specifice vârstei, nivelului de pregătire și interesului personal, de a sprijini copiii care provin din medii sociale defavorizate să finalizeze învățământul școlar obligatoriu ca punct de plecare pentru făurirea unei vieți decente, de a îi integra social și profesional și de a preveni fenomenul de delincvență juvenilă.
Principalele tipuri de intervenție și sprijin sunt:
- identificarea și selecționarea copiilor, evaluarea potențialului educțional, elaborarea unor planuride ieșire din criză și dezvoltare personală pe termen mediu și lung;
- activități educative speciale, meditații, supraveghere în efectuarea temelor, pregătirea pentru examene, lucrări, teze, concursuri, recuperarea unor goluri în pregătire;
- asistență socială, informare și acompaniere pentru evitarea abandonului școlar și familial, reintegrarea în școală, orientare școlară, integrare în învățământul vocațional, găsirea unui loc de muncă pentru membrii familiei, începutul vieții independente în condiții decente;
- grupuri de sprijin (prevenirea consumului de droguri, violența în școală, în familie);
- activități cu caracter cultural-educativ, organizarea de evenimente sociale,caritabile, concerte, onomastici,serbări etc.
 
Grup țintă
Serviciile Centrului de zi se adresează copiilor separați sau cu risc de separare de familie, copiilor cu graduri de handicap medii, copiilor care provin din familii unde predomină violența și comsumul de alcool sau alte droguri, copiilor a căror părinți sunt plecați în străinătate și care sunt lăsați în grija bunicilor sau altor rude și care necesită sprijin și monitorizare permanentă.
Centrul de zi pentru copii Sfânta Marina are ca misiune prevenirea abandonului şcolar şi asigură pe timpul zilei, prin crearea a două grupe (grupa de dimineață care se adresează copiilor care frecventează sistemul educațional după amiaza și grupa de după amiază care se adresează copiilor care frecventează sistemul educațional dimineața) servicii de îngrijire personală, supravegherea copiilor, activități educative (efectuarea temelor, lecturi suplimentare, participarea la concursuri pe teme educative) , activități extra-școlare, activități recreeative și de socializare, consiliere, informare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, cât şi activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor.
 
Serviciile de asistenţă socială acordate de unitatea de asistenţă socială
Ca şi servicii Centrul de zi pentru copii Sfânta Marina oferă:
- servicii de educație şcolară şi extra-şcolară
- servicii de socializare și  integrare socială
- servicii de prevenție abandon familial/școlar
- servicii de consiliere copii/părinți
- servicii de terapie ocupațională și ludoterapie
- servicii de prevenţie abandon școlar, delicvență juvenilă, violența școlară etc.
 
Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul unui an:
- activităţi educative extraşcolare (meditaţii la materiile şcolare la care copiii prezintă dificultăţi de înţelegere/asimilare, exerciţii de dezvoltare a creativităţii, a memoriei – redare a informaţiilor, exerciţii de dezvoltare a gândirii logice, jocuri educative, iniţiere în utilizarea calculatorului etc.);
- activităţi recreative şi de socializare/integrare adecvate grupului: jocuri cu rol socializator, excursii, picnicuri, vizionări de filme cu teme şi rol formator pozitiv, organizarea unor zile festive (zile de naştere, zile onomastice etc.);
- consiliere psihologică (individuală, terapie de grup);
- activităţi pentru asigurarea necesarului caloric şi proteic adecvat vârstei;
- activităţi orientate spre dobândirea unor deprinderi de bază pentru o viaţă independentă (orientare şcolară şi profesională, alcătuirea unui buget de timp personalizat şi a unui buget de cheltuieli lunar, autogospodărire, „ateliere de creaţie” – foto, tâmplărie, desen etc.).
- acordarea de sprijin socio/psiho/educativ copiilor aflaţi în situaţii de risc,
- îmbunătăţirea stării de sănătate şi dezvoltare fizică,  socială şi psihologică;
- oferirea de consiliere psiho -educaţională  copiilor/familiilor beneficiarilor aflaţi în situaţii de risc social;
- creşterea gradului de integrare atât în instituţii educative formale, cât şi în comunitate.
- Activități de ludoterapie
- Activități de meloterapie
- Activități de prevenție, violență, consum de droguri sau alte substanțe nocive etc.
- Activități de învățare și utilizare PC
- Activități de artă/valorificare cultură națională/ locală /ecologice/autogospodărire/cu tematică sanitară și de igienă etc.
- Participarea la piese de teatru/spectacole/scenete/film/vizitarea muzeelor/ieșiri în parcuri/grădina botanică etc.
- Participarea în concertele caritabile organizate de Fundația Solidaritate și Speranță
- Activități de dans
- Efectuarea excursiilor în tabere pentru copii/schimburi de experiențe cu alți copii provenind sau nu din mediile defavorizate/sau copii cu dizabilități
- Participarea copiilor la diverse lecții deschise având ca dezbatere discuțiile libere pe diverse teme de actualitate/drepturile copilului/importanța frecventării școlii și asimilării informațiilor
Astfel, Centrul de zi pentru copii Sfânta Marina asigură pe timpul zilei activităţi de îngrijire, educaţie, recreere şi socializare, asigurarea necesarului caloric şi proteic adecvat vârstei, consiliere, informare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru un număr de 25-30 de copii zilnic, cât şi activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor.

 

Grupul ţintă
Grupul ţintă a fost reprezentat de copii cu vârsta cuprinsă între 6/7 – 10/11 ani, care provin din familii defavorizate şi prezintă dificultăţi de integrare în sistemul şcolar, victime ale violentei sau abuzurilor de orice natură, copii cu risc de institutionalizare.
Grupul ţintă prezintă următoarele caracteristici:
* copii aflați în situația de aboandon școlar
* copii aflați în situația de aboandon familial
* copii victime ale violenței în familie
* deficienţe de dezvoltare fizică ( rahitism, malnutriţie, subnutriţie);
* stare de sănatate precară (sensibilitate şi predispoziţie la boli infecto-contagioase, mobilitate redusă.);
* grad scăzut de igienă corporală (prezenţa paraziţilor/boli parazitare, absenţa unei curăţenii corporale de bază);
* carenţe de dezvoltare psihică şi educativă (depresii, anxietăţi);
* grad ridicat spre delincvenţă juvenilă;
* grad minim de socializare şi relaţionare;
 
Criterii de selecţie a beneficiarilor direcţie:
* vârsta cuprinsă în intervalul 6/7-10/11 ani;
* copii integraţi în sistemul educaţional şcolar;
* copii rămaşi cu bunicii acasă/sau cu fraţii mai mari
* copii victime ale abuzurilor, violentei sau cu riscuri ridicate
* copii marginalizati, abandonați sau care provin din mediul instituționalizat
* probleme sociale deosebite;
* condiţii de locuit necorespunzătoare (spaţii improvizate - barăci, subsoluri de bloc, case naţionalizate dezafectate, buncăre de gunoi, cămine de nefamilişti dezafectate, etc.);
* alimentaţie necorespunzatoare;
* familii monoparentale, părinţi alcoolici sau dependenţi de droguri;
* violenţă domestică;
* părinţi şomeri;
Condiţiile de viaţă deosebit de  precare, neglijenţa şi abuzul familial, lipsa unor forme de educaţie specifice fiecărei etape ale ciclului de viaţă, lipsa supravegherii copiilor, lipsa autorităţii, sunt factori care determină dificultăţi de integrare în sistemul şcolar şi chiar abandonul şcolar.
Pe termen lung, consecinţele se agravează, conducând la absenţa unor perspective de realizare profesională şi integrare socio-profesională, implicit la perpetuarea unei situaţii de marginalizare sau chiar excludere socială (copiii ajungând în situatia de adulţi asistaţi din punct de vedere social precum părinţii lor).
Intervenţia la nivelul de vârstă vizat de proiect este o chestiune de sănătate socială şi de dezvoltare comunitară.
Beneficiari(2019): 15 beneficiari din fonduri proprii;

© FSS 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC